Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN 3DMENS, gevestigd te Houten
Onderdeel A: Algemene voorwaarden
Onderdeel B: Algemene voorwaarden Open Cursussen
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel Midden-Nederland,
registratie nummer 55530494.
BTW nr NL118314944B01.
Onderdeel A: Algemene voorwaarden
Algemeen
Op alle offertes en opdrachten zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
I. Definities
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot de opdracht is gesloten.
  • Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon namens wie 3DMens diensten op het gebied van begeleiding door middel van coaching, training of aanverwante werkzaamheden onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
  • Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord. Begeleidingsopdrachten kunnen variëren van coaching sessies, intervisie/supervisie sessies, intakegesprekken, bijwonen vergaderingen/bijeenkomsten, voorbereidende gesprekken of werkzaamheden.
  • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
 II. Offertes, bevestiging en betaling
1.       Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
2.       Opdrachten worden door de Opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer start met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte.
3.       De Opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum de desbetreffende betaling te verrichten. Na deze periode volgt een eerste herinnering met een betalingstermijn van 14 dagen.
- Bij begeleidingsopdrachten met teams is de facturatie achteraf per sessie of bijeenkomst.
- Bij begeleidingsopdrachten met individuen of kleine groepen (2 of 3) is de betaling vooraf van hele traject.
4.       Indien zoals in II.3 gesteld geen betaling is ontvangen, dan volgt een laatste herinnering met 2% rentetoeslag die binnen 8 dagen betaald dient te worden.
5.       Indien Opdrachtnemer daarna overgaat tot incassomaatregelen e/o andere kosten moet maken, dan zijn deze voor rekening van de Opdrachtgever.
6.       Onder deze kosten zijn inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

III. Aansprakelijkheid
1.       Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
2.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het deel van de opdracht dat met goedkeuring van de Opdrachtgever door derden is verricht. In het laatste geval zal Opdrachtnemer schriftelijk de rechtstreekse aansprakelijkheid door deze derden ten opzichte van de Opdrachtgever vastleggen.
3.       Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij uitvoering van opdrachten en voor schade die hier rechtstreeks uit volgt, voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vak uitoefening vermeden hadden kunnen worden.
4.       Opdrachtnemer zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen, met dien verstande dat:
- de tekortkomingen betrekking moeten hebben op de werkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht;
- het herstellen van deze tekortkomingen om niet zal geschieden, voor zover met het herstellen niet meer kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de opdracht.
5.       Elke aansprakelijkheid vervalt na 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de opdracht.
IV. Opzegging en ontbinding overeenkomst
1.       Wanneer de Opdrachtgever een gesloten overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, ook het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
2.       De schadevergoeding omvat tenminste de kosten die voortvloeien uit de verbintenissen die Opdrachtnemer met derden moest aangaan, en bovendien 30 % van het resterende deel van het honorarium wat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
3.       Indien de Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst besluit de uitvoering van de opdracht meer dan twee maanden uit te stellen, verplicht hij zich Opdrachtnemer 1/3 van het honorarium vooruit te betalen. Verder zal hij alle tot dan gemaakte kosten betalen. Bovendien zal hij tenminste de kosten vergoeden, die voortvloeien uit de verbintenissen die Opdrachtnemer met derden moest aangaan.
4.       De Opdrachtgever kan alleen zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden als Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van overeengekomen verplichtingen. Deze ontbinding kan echter alleen plaatsvinden als de tekortkoming deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk is vastgelegd door de Opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn in acht wordt genomen. De Opdrachtgever verplicht zich het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
5.       Indien Opdrachtnemer door omstandigheden buiten haar schuld de werkzaamheden niet kan uitvoeren, heeft zij het recht het tot op dat moment gereedgekomen deel van de opdracht te factureren.
V. Annulering door de Opdrachtgever
1.    Annulering door de Opdrachtgever van opleidings-en trainingsdagen, begeleide individuele of groep sessies, intervisie of andere bijeenkomsten (‘geplande momenten’) bestaande uit ten minste 1 aaneengesloten dagdeel ten behoeve van de opdracht is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vijf weken voor de geplande momenten en indien dit schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd.
2.    Bij annulering tussen vijf tot twee weken voor de geplande momenten wordt de helft van het factuurbedrag in rekening gebracht exclusief de reiskosten. Indien afspraken zijn gemaakt over gebruik en huur van locatie(s), dan zijn alle reeds gemaakte kosten voor rekening voor de Opdrachtgever.
Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor de geplande momenten wordt 75% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering binnen één week voor de geplande momenten is het volledige bedrag verschuldigd en wordt dus 100% van het verschuldigde bedrag als annuleringskosten in rekening gebracht.
Indien annuleringsvoorwaarden gelden van de reeds aangevraagde en geplande locatie, dan zijn die altijd van toepassing.
3.    De bij V.1 en V.2 genoemde annuleringsvoorwaarden vervallen als een gepland moment op een eerder moment plaatsvindt en dit schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd.
4.    De bij V.1 en V.2 genoemde annuleringsvoorwaarden vervallen als een gepland moment op een later moment plaatsvindt, echter wel binnen vier weken na de oorspronkelijk geplande datum en dit schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd. In dit geval is sprake van uitstel op korte termijn en geen annulering.
5.    Indien sprake is van uitstel van het geplande moment tot na vier weken (zoals in V.4) is sprake van uitstel op lange termijn, dan zijn de annuleringsvoorwaarden V.1 en V.2 onverminderd van kracht en wordt de uitgestelde uitvoering gezien als nieuwe opdracht. Dit wordt schriftelijk door Opdrachtnemer bevestigd en voorzien van een nieuwe prijsopgave.

VI. Annulering door Opdrachtnemer 
1.    Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opleidings-en trainingsdagen, begeleide individuele of groep sessies, intervisie of andere bijeenkomsten (‘geplande momenten’) bestaande uit ten minste 1 aaneengesloten dagdeel ten behoeve van de opdracht te annuleren, zonder opgaaf van reden, tot uiterlijk twee weken voor het eerstvolgende geplande moment. De Opdrachtgever/deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal de door de Opdrachtgever aanbetaalde vergoedingen restitueren. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer de Opdrachtgever een alternatief aan. Indien de Opdrachtgever hiervan gebruik maakt dan worden de aanbetalingen niet gerestitueerd.
2.        Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een gepland moment binnen een week voor de start te annuleren, indien persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven. De Opdrachtgever/deelnemers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal de door de Opdrachtgever aanbetaalde vergoeding restitueren. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer de Opdrachtgever een alternatief aan. Indien de Opdrachtgever hiervan gebruik maakt dan wordt de aanbetaalde vergoeding niet gerestitueerd.
VII Intellectueel eigendom
1.        Het verstrekte materialen bij trainings – of opleidingsdagen wordt eigendom van de Opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de opleidingen, trainingen, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de geleverde diensten worden door Opdrachtnemer voorbehouden.
2.        Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is de Opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
VIII. Toepasselijkheid recht
Op alle handelingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook als de (onderneming van de) Opdrachtgever of delen daarvan in het buitenland zijn gevestigd of opgericht.
Houten, 1 juli 2012
3DMens
Rotstuin 8
3994 ZC Houten

=================================================================================================


Onderdeel B: Algemene Voorwaarden Open Cursussen
Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel Midden-Nederland,
registratie nummer 55530494.
BTW nr NL118314944B01.
Algemeen
Op alle offertes, opdrachten en aanmeldingen aangaande open deelname aan cursussen zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
I. Definities
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
  • Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon namens wie 3DMens diensten op het gebied van cursussen biedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
  • Cursist of deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de Opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
  • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, opleiding of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden die worden geboden vanuit Opdrachtnemer met een open inschrijving.
II. Toepasselijkheid
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Opdrachtnemer, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
1. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel III -  lid 1 of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.
III. Inschrijving en bevestiging van een cursus of workshops
1. Inschrijving voor de door Opdrachtnemer te verzorgen cursussen of vergelijkbaar kan door Opdrachtgever plaatsvinden door aanmelding per e-mail of per post.
2. Opdrachtnemer bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail of post). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus of workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
3. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
IV. Prijzen van cursus
Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.3dmens.nl en/of de bij de cursus horende flyer ten tijde van de inschrijving.
1. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
2. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW en/of de hoogte van de geldende Btw-tarieven.
4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast muv de prijzen die al genoemd zijn bij een geplande cursus.

V. Betaling
Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel III of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel IV zendt Opdrachtnemer  een factuur met betrekking tot de cursus aan de Opdrachtgever of cursist.
1. Betaling door de Opdrachtgever/cursist dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening, maar altijd uiterlijk één week voor de start van de cursus.
2. Indien de Opdrachtgever/cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, dan zijn de voorwaarden uit onderdeel A in de algemene voorwaarden bij artikel III 3, 4, 5 en 6 van toepassing.
VI Verplaatsing locatie cursus
Opdrachtnemer kan door omstandigheden van cursus locatie veranderen. Cursist ontvangt daarvan uiterlijk twee weken voor aanvang schriftelijk bericht.
VII. Annulering cursus door de Opdrachtgever /cursist
1. Annulering door de Opdrachtgever/cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vijf weken voor de geplande (eerste) cursusdag en schriftelijk door Opdrachtnemer is bevestigd.
2. Bij annulering tussen vijf tot twee weken voor de (eerste) cursusdag wordt de helft van het factuurbedrag (excl. BTW) per persoon in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf twee weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 75% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen één week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de Opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3. Annulering door de Opdrachtgever/cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
4. Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van overlijden of ziekte. Hier geldt dat er altijd een schriftelijke verklaring van een bevoegd medisch specialist overlegd dient te worden.   
VIII Verhindering van de cursist
1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is in overleg met Opdrachtnemer vervanging door een andere cursist mogelijk. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum mits deze wordt aangeboden. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 12,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de (eerste) cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 12,50.
IX Annulering door Opdrachtnemer 
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren, zonder opgaaf van reden, tot uiterlijk twee weken voor de (eerste) cursusdag. De Opdrachtgevers/cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal het door de Opdrachtgever/cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer de Opdrachtgever/cursist een alternatief aan. Indien de Opdrachtgever/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de cursus binnen een week voor de start te annuleren.  Indien persoonlijke omstandigheden daartoe aanleiding geven. De Opdrachtgevers/cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal het door de Opdrachtgever/cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Opdrachtnemer de Opdrachtgever/cursist een alternatief aan. Indien de Opdrachtgever/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
X. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Opdrachtnemer of de annulering van de cursusovereenkomst door Opdrachtnemer, tenzij aan Opdrachtnemer opzet of grove schuld kan worden verweten.
2. Indien Opdrachtnemer op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
XI Intellectueel eigendom
1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Opdrachtnemer voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is de Opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.
XII Toepasselijkheid recht
Op alle handelingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook als de (onderneming van de) Opdrachtgever of delen daarvan in het buitenland zijn gevestigd of opgericht.
Houten, 1 juli 2012
3DMens
Rotstuin 8
3994 ZC Houten

=================================================================================================
www.3dmens.nl Tel: 0614929753
E-mail: info@3dmens.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten